Naše metody

V hodinách pro nejmenší používáme co nejvíce angličtinu – metoda total immersion („úplného ponoření se“) a s ní související TPR – total physical response („celková fyzická reakce“) – při výuce se využívá mimiky, gest, názorných příkladů a pohybové aktivity, tak aby dítě pochopilo význam slov bez nutnosti jejich překládání. Napodobuje se tak přirozený proces osvojování si mateřského jazyka. Tak jako u mateřštiny dítě nejprve vnímá řeč pasivně, rozvíjí se u něj schopnost poslechu a porozumění, což poznáme tak, že reaguje na podněty a výzvy, a takto odposlouchaná slovní zásoba se častým opakováním postupně mění v aktivní, kdy dítě začne vyslovovat jednoduchá slova, potom slovní spojení a později věty. Pro názorné ukázky nám slouží maňásci, hračky, obrázky a různé pomůcky, které každou lekci obměňujeme dle daného tématu. Činnosti často měníme, aby děti neztrácely pozornost. Když se však zrovna zapojit nechtějí, nenutíme je.

Při výuce jazyka hodně pomáhá rytmus – pomocí básniček, říkadel a písniček si děti text snáze zapamatují a naposlouchají anglický přízvuk. Při výběru písní vycházíme především z anglické lidové tradice, ale využíváme i moderní materiály. 

Pro děti je důležité opakování činností a naučených věcí, dodává jim to pocit sebejistoty, proto jednotlivé lekce mají vždy podobnou strukturu. Začneme uvítací písničkou, pokračuje opakováním předchozího učiva, představením nových slovíček, které použijeme několikrát v různých situacích, a lekci zakončíme pozdravem na rozloučenou. Během každé hodiny se však činnosti liší, aby se děti mohly vždy těšit na něco nového.

Učíme se na situacích z běžného života, které jsou dětem blízké – příklady témat: zvířata, hračky, barvy, čísla, tvary, části těla, jídlo, počasí, oblečení atd.

Nabízíme i metodiku pro rodiče, jak s dítětem pracovat doma, aby s angličtinou neztratilo kontakt, protože docházet jednou týdně na lekci k osvojení si jazyka nestačí. Aby výuka byla efektivní, je třeba, aby děti přicházely do styku s angličtinou mnohem častěji, nejlépe denně. Doporučíme Vám poslechová cvičení na doma, které se dají buď zakoupit, nebo pouštět z internetu, takže není ani nutné, abyste vy uměli anglicky, i když je to samozřejmě výhodou pro správnou motivaci dítěte.

Naše cíle

Naší snahou je především dětem ukázat, že učení cizích jazyků je zábava, vytvořit u nich k angličtině kladný vztah a ukázat jim, že mluvit jiným jazykem než mateřským je naprosto přirozené. Nedáváme si nerealistické cíle – nebudeme Vám slibovat, kolik slovíček je naučíme, to je u každého dítěte individuální, a už vůbec Vám nebudeme tvrdit, že po absolvování pár kurzů bude dítě mluvit plynně anglicky. Výuka jazyka je dlouhodobý proces, ani mateřský jazyk se dítě nenaučí ze dne na den, a to je mu vystaveno mnohem častěji, než bude jazyku cizímu. V tomto věku nejde o klasické učení. Jde o to, aby se děti hravou formou seznámily s anglickou melodií, rytmem, prvními významy slov a pokynů. A také aby se naučily cítit se sebejistě i v situacích, kdy úplně všemu nerozumí, nebály se vyjadřovat omezenými jazykovými prostředky a i těmi neverbálními. V předškolním věku je nejdůležitější, aby se u nich podpořil vedle mateřského jazyka vznik dalšího jazykového centra.

Navíc tím, že výuka probíhá formou hry, dochází při ní k celkovému rozvoji osobnosti – rozvíjí se myšlení a mozková kapacita, kreativita a představivost, sebejistota a sebevědomí, spolupráce a sociální dovednosti a přirozená touha po vzdělání.

Budeme mít radost, když děti budou z hodin odcházet spokojené, budou se těšit na další a když se budou k angličtině rády vracet i v domácím prostředí. 

Proč začít s výukou co nejdříve

Podle odborných studií mají děti ve věku od 2 do 6 let největší schopnost vstřebávat jazykové znalosti a dokáží se učit cizí jazyk spontánně, bez „učení“, stejně jako svůj jazyk mateřský. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk po narození má. Později už jsme schopni se cizí jazyk učit pouze mechanicky, porovnáváním s jazykem mateřským, studiem gramatických pravidel, pouček a memorováním slovíček a je mnohem obtížnější dosáhnout úrovně rodilého mluvčího, zejména ve výslovnosti.

Rodiče mají často obavu, aby výuka cizího jazyka nebyla na úkor mateřštiny. Cizí jazyk však nesupluje mateřský jazyk a ani nezpomaluje jeho vývoj. Dítě se souběžně učí dva paralelní, na sobě nezávislé jazykové systémy. I dítě, které ještě nemluví dokonale mateřštinou, se může začít učit další jazyk. Navíc je dokázáno, že lidé, kteří mluví od dětství více jazyky, mají více šedé hmoty mozkové, na níž závisí paměť a inteligence. Pokud se dítě učí druhému jazyku od raného věku, navždy si zafixuje správný přízvuk a intonaci.

Více info např. zde: 

https://ona.idnes.cz/je-detsky-mozek-pripraven-ucit-se-cizi-jazyky-fo4-/deti.aspx?c=A080610_144205_zdravi_deti_bad

https://www.facebook.com/anglictinapronejmensi/posts/10202891238057840